Usluge i djelatnosti

Usluge i djelatnosti

Privredno pravo

Registracija svih oblika privrednih društava, te izmjena i statusne promjene privrednih društava. Sastav i izmjena svih vrsta internih akata društva poput Odluka o osnivanju, Statuta, Pravilnika i internih Rješenja vezanih za sam rad privrednog društva. Vodimo postupak prodaje, pripajanja, spajanja i promjene oblika privrednih društava. Zastupamo privredna društava vezano za pokretanje i vođenje stečajnih i likvidacionih postupka. Odbrana privrednih društava u svim vrstama prekršajnih postupaka.

Građansko pravo

Građansko pravo

Sastav ugovora i zastupanje u postupku prometa pokretnih stvari, nekretnina i zastupanje u postupku uknjižbe prava vlasništva nad nekretninama, promjene vlasnika i fizičke diobe nekretnine, katastar, zemljišne knjige. Pravni savjeti vezano za izradu svih vrsta obligaciono-pravnih ugovora, sastav svih vrsta obligacono-pravnih ugovora, te zastupanje u eventualnim sporovima koji proizilaze iz takvih ugovora. Zastupanje u postupcima radi naknade štete od osiguranja (materijalna i nematerijalna šteta), naknada štete u saobraćaju, naknada štete zbog povrede na radu, naknada štete zbog mobinga, naknada štete iz radnog odnosa, naknada štete zbog izgubljene zarade, naknada štete zbog invalidnosti. Zastupanje u postupcima za razvod braka, poništenje braka, izmjena odluke o izdržavanju, izmjena odluke o staranju nad djetetom. Zastupanje u ostavinskim postupcima vezano za zakonsko nasljeđivanje, nužni nasljedni dio, tužbe za povredu zakonskog i nužnog nasljednog dijela, usluge sastava testamenta, tužbe radi poništenja testamenata, sastav ugovora o doživotnom izdržavanju. Autorsko pravo i zaštita intelektualne svojine.

Upravno i prekršajno pravo

Zastupanje u postupcima vezanim za pribavljanje građevinskih i urbanističkih dozvola. Odbrana fizičkih i pravnih lica u prekršajima iz saobraćaja i poreza, te svih drugih vrsta prekršaja. Sastav upravnih tužbi, i zastupanje u svim vrstama upravno-pravnih postupaka pred nadležnim organima.

Radno pravo

Zastupanje Klijenata u svim vrstama radno-pravnih sporova koji obuhvataju tužbe radi isplate potraživanja iz radnog odnosa, povrede na radu, naknada štete zbog povrede na radu, disciplinske postupke, postupak radi poništenja otkaza ugovora o radu disciplinske postupke, postupke radi otkaza ugovora o radu. Zastupanje Privrednih Društava u slučaju radno-pravnih sporova koji obuhvataju tužbe radi isplate potraživanja iz radnog odnosa, povreda na radu, vođenje disciplinskih postupaka, postupaka radi otkaza Ugovora o radu, sastav svih Internih pravnih akata i Ugovora vezanih za radno-pravni status zaposlenika. Advokatsko Društvo Petrušić posjeduje veliko iskustvo u pokretanju i realiziraciji postupaka kolektivnih utuženja Radnika protiv Poslodavaca, a takođe i zastupanju interesa Poslodavaca u slučaju kolektivnih tužbi od strane Radnika, a radi isplate potraživanja iz radnih odnosa.

Zastupanje u postupku pred europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu

Advokatsko Društvo Petrušić je specijalizirano za zastupanje većeg broja aplikanata pred Ustavnim sudom BIH i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Nakon dugogodišnjeg suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, ishodili smo revolucionarnu presudu za BIH pravosuđe u predmetu Kunić i dr AP br. 68955/12, koja se tiče povrede čl. 6 st. 1 Konvencije o temeljnim ljudskim pravima i slobodama, u vezi sa čl. 1 Protokola br. 1 uz istu Konvenciju, a vezano za problem neizvršavanja pravosnažnih sudskih presuda od strane ZE-DO Kantona. Na ovaj način, otvorili smo put ne samo aplikantima iz ZE-DO Kantona, već i iz svih drugih kantona, i jedinica lokalne samouprave, koji su se suočavali sa istim problemom, nemogućnosti izvršavanja svoje pravosnažne presude u razumnom roku. Vezano za istu tematiku, podnijeli smo blizu 200 apelacija Ustavnom sudu BIH, te ishodili jednu od najvećih odluka Ustavnog suda BIH u sličnim pravnim stvarima u predmetu br. 1636/18, u kojoj se nalazi blizu 3000 naših aplikanata. Poslije ishodovanja odluka Ustavnog suda BIH, podnijeli smo blizu 300 predstavki Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, koji postupak je obuhvatao printanje i pakovanje blizu 56.000,00 stranica, blizu 300 cd-ova sa dokumentacijom, a što je rezultiralo slanjem blizu 120kg paketa pošte, i zastupanjem 4.000 aplikanata.